Lög Starfsmannafélags Húsavíkur
Reglugerð Starfsmenntunarsjóðs Starfsmannafélags Húsavíkur
Starfsreglur ferðasjóðs Starfsmannafélags Húsavíkur
Úthlutunarreglur fyrir heilsueflingarstyrk STH
Reglugerð fyrir vinnudeilusjóð STH

Lög Starfsmannafélags Húsavíkur

1.gr. Heiti félagsins og varnarþing
Félagið heitir Starfsmannafélag Húsavíkur (skammstafað STH). Heimili þess og varnarþing er á Húsavík.

2.gr. Tilgangur og starfssvæði
Félagið er stéttar- og hagsmunafélag starfsmanna ríkis og sveitarfélaga á félagssvæðinu, sem nær yfir sveitarfélögin Norðurþing, Tjörneshrepp og Þingeyjarsveit. Einnig starfsmanna sjálfseignarstofnana á félagssvæðinu, sem eru að meirihluta í eigu ríkis og/eða sveitarfélaga og vinna í almannaþágu og taka laun eftir kjarasamningum félagsins.

Tilgangur félagsins er m.a.:
a) Að fara með umboð félagsins við gerð kjarasamninga samkvæmt lögum og reglugerðum um kjarasamninga og við aðrar sameiginlegar ákvarðanir félagsmanna.
b) Að sinna hagsmunagæslu félagsmanna í öllu því er varðar laun, önnur kjör og starfsréttindi hvers konar.
c) Að skapa bætta félagslega aðstöðu og m.a. starfrækja orlofsíbúðir.
e) Að stuðla að samvinnu opinberra starfsmanna og samtaka launafólks.
c) Koma fram opinberlega fyrir hönd félagsmanna.
d) Að starfa að öðrum þeim málum sem að mati stjórnar mega verða félagsmönnum til heilla.

3.gr. Félagsaðild
Rétt til inngöngu í félagið eiga:
a) Einstaklingar sem starfa hjá sveitarfélögum á félagssvæðinu.
b) Einstaklingar sem starfa hjá stofnunum ríkisins á félagssvæðinu.
c) Einstaklingar, sem starfa hjá sjálfseignarstofnunum á félagssvæðinu, sbr. 2. gr. laga um kjarasamninga opinberra starfsmanna nr. 94/1986.
d) Einstaklingar sem starfa hjá fyrirtækjum og stofnunum á félagssvæðinu sem starfa í almannaþágu, enda hafi viðkomandi stofnun eða starfsemi áður verið á vegum sveitarfélags, ríkis eða sjálfseignarstofnunnar.
e) Einstaklingar sem starfa hjá félagasamtökum sem starfa í almannaþágu eða á grundvelli almannafjár.
f) Stjórninni er heimilt að samþykkja einstaklinga sem starfa utan almannaþjónustu og eiga ekki aðild að öðru stéttarfélagi að undangenginni umræðu innan stjórnar um lögmætar aðstæður þar að baki.
g) Einstaklingur sem uppfyllir eitthvert af ofangreindum skilyrðum til þess að geta orðið félagsmaður og greiðir félagsgjald til félagsins, telst þar með félagsmaður.

4.gr. Félagsaðild við atvinnuleysi og starfslok
Gangi félagsmaður úr þjónustu stofnanna ríkisins, sveitarfélaga, sjálfseignastofnanna eða félaga sem falla undir ákvæði 3. gr. eða hætti störfum hjá atvinnurekanda telst hann ekki lengur í félaginu.

Félagsmaður, sem verður atvinnulaus, á rétt til áframhaldandi félagsaðildar meðan hann er á skrá sem atvinnulaus, enda eigi hann ekki aðild að öðru stéttarfélagi. Atvinnulausir greiða félagsgjald en heimilt er stjórn félagsins að fella það niður að hluta eða öllu leyti, komi fram beiðni um það.

Félagsmaður sem lætur af starfi meðan hann er félagsmaður fyrir aldursakir, vegna veikinda eða hefur unnið sér rétt til eftirlauna eða örorkubóta, heldur réttindum skv. samþykktum í lífeyrisdeild ef hann kýs, en skal vera gjaldfrjáls.

Rísi deila um lögmæti uppsagnar félagsmanns úr starfi telst hann vera félagsmaður þar til hún er til lykta leidd.

Félagsmenn sem ráðnir eru til starfa hjá félaginu eða heildarsamtökum opinberra starfsmanna, halda enn fremur óskertum félagsréttindum meðan þeir gegna slíku starfi.

5.gr. Virkir félagsmenn
Þeir félagsmenn sem greiða félagsgjöld til STH teljast virkir félagsmenn. Einungis virkir félagsmenn geta boðið sig fram, verið skipaðir og tekið að sér trúnaðarstörf fyrir STH, sjóði, nefndir og ráð, ásamt nefndum BSRB.

Verði lengra en þriggja mánaða rof á greiðslu félagsgjalds félagsmanns til félagsins leiðir það sjálfkrafa til þess að félagsmaðurinn er leystur frá öllum trúnaðarstörfum fyrir STH, sjóði, nefndir og ráð ásamt nefndum BSRB.

Stjórn STH er þó heimilt að veita tímabundna undanþágu að hámarki 6 mánuði í senn til
áframhaldandi trúnaðarstarfa þrátt fyrir að félagsmaður sé ekki virkur félagsmaður. Grein þessi á ekki við um starfsmenn meðan ráðning varir.

6.gr. Skyldur félagsmanna
Allir félagar eru skyldir til að hlýða lögum og lögmætum samþykktum félagsins.

Þyki sannað að félagsmaður hafi framið alvarlegt brot á lögum þessum eða vísvitandi valdið félaginu tjóni, getur aðalfundur vikið honum úr félaginu, en til þess þarf 2/3 hluta greiddra atkvæða.

7.gr. Úrsögn úr félaginu
Úrsögn úr félaginu skal vera skrifleg tilkynning til stjórnar og öðlast hún gildi frá þeim tíma er hún berst félagsstjórn, enda sé félagsmaður þá skuldlaus við félagið. Úrsögn öðlast þó ekki gildi eftir að ákvörðun um verkfall hefur verið tekin og meðan á verkfalli stendur, heldur frestast gildistaka hennar þar til verkfalli lýkur.

Halda skal aukaskrá yfir þá sem ekki eru félagsmenn, en greiða gjald til félagsins skv. 2. mgr. 7. gr. laga um kjarasamninga opinberra starfsmanna nr. 94/1986 og hafa tilkynnt það skriflega, að þeir óski ekki eftir að vera félagsmenn.

Þeir sem á aukaskrá eru, njóta ekki atkvæðisréttar né annarra félagsréttinda svo sem aðildar að sjóðum félagsins, en taka laun eftir kjarasamningi félagsins og njóta þjónustu samkvæmt honum.

Ef sá sem á aukaskrá er óskar eftir að gerast félagsmaður skal hann tilkynna það stjórn félagsins skriflega og telst þá félagsmaður frá því tilkynningin berst stjórninni.

8.gr. Stjórnarkjör, undirnefndir og kjör skoðunarmanna
Stjórn félagsins skal skipuð 3 aðalmönnum og 2 varamönnum.

Skulu þeir kosnir annað hvert ár, til tveggja ára í senn, óhlutbundinni kosningu, á aðalfundi félagsins. Formaður, ritari og einn varamaður skal kosinn annað árið og hitt árið gjaldkeri og einn varamaður.

Komi til þess að aðalmaður í stjórn láti varanlega af störfum áður en kjörtímabil hans er úti skal stjórnin þegar í stað boða til auka félagsfundar sem kýs nýjan aðalmann í stjórn í hans stað fram að næsta aðalfundi.

Aðalfundur kýs tvo skoðunarmenn reikninga og einn til vara til eins árs. Stjórn er heimilt að skipa undirnefndir vegna sérverkefna sem stjórn hefur á borði sínu.

9.gr. Störf stjórnar
Stjórn félagsins stýrir öllum málefnum félagsins milli aðalfunda.

Formaður kallar saman félagsfundi og stjórnarfundi og stjórnar þeim og er hann forsvarsmaður félagsins. Þó er formanni heimilt að skipa annan fundarstjóra.  Jafnframt veitir hann móttöku á erindum og bréfum til félagsins og annast samskipti fyrir þess hönd nema hann ákveði annað s.s. að fela skrifstofu félagsins að sjá um það.

Ritari heldur gerðabók og færir í hana ágrip af því, sem gerist á stjórnar- og félagsfundum. Hann undirritar gerðarbækur félagsins ásamt formanni eða fundarstjóra.

Heimilt er að skrá fundargerðir rafrænt í tölvu í stað þess að þær séu færðar í sérstakar fundargerðarbækur. Skulu fundargerðir stjórnarfunda sendar öllum sem fundinn sátu ekki síðar en fyrir næsta reglulegan fund.

Heimilt er að taka fundi félagsins upp á hljóð- og/eða mynd en fundargerðir skulu engu að síður skráðar. Þess skal gætt að lög um persónuvernd séu virt komi til þess að fundir séu hljóðritaðir, teknar upp á myndband eða sjónvarpað.

Stjórn ber ábyrgð á fjárreiðum og eignum félagsins og tekur allar meiriháttar ákvarðanir er snúa að fjármálum. Stjórn skal sjá svo um að fjármál séu í góðu horfi svo sem bókhald og meðferð fjármuna.

Heimilt er að fela öðrum aðila að annast rekstur og skrifstofuhald fyrir félagið, samkvæmt ákvörðun stjórnar á hverjum tíma.

10.gr. Kjör trúnaðarmanna
Stjórn félagsins skal sjá um að félagsmenn kjósi trúnaðarmenn á vinnustöðum samkvæmt 28. gr. laga um kjarasamninga opinberra starfsmanna nr. 94/1986 og 9. gr. laga um stéttarfélög og vinnudeilur nr. 80/1938. Val trúnaðarmanna skal tilkynna vinnuveitanda og stjórn STH þegar í stað.

11.gr. Félagsfundir
Boða skal til félagsfundar svo oft sem stjórnin telur þörf á.

Þá geta félagsmenn, skriflega, krafist þess að fundur verði haldinn í félaginu og er stjórninni skylt að taka það til greina, ef 1/5 hluti félagsmanna krefst þess og tilgreinir fundarefni. Er þá formanni skylt að boða til fundar innan 7 daga frá því er honum barst krafan.

12.gr. Boðun félags- og aðalfunda
Félagsfundir skulu boðaðir með auglýsingum eða á annan viðurkenndan hátt, s.s. á heimasíðu félagsins, með minnst tveggja sólarhringa fyrirvara og aðalfundir með minnst sjö sólarhringa fyrirvara. Jafnan skal tilgreina fundarefni í fundarboði.

Allir félags- og aðalfundir eru lögmætir, ef boðaðir hafa verið samkvæmt fyrirmælum þessarar greinar.

13.gr. Félagsgjald
Reikningsár félagsins er almanaksárið. Ákvörðun árgjalds skal fara fram á aðalfundi.

14.gr. Aðalfundur
Aðalfundur er æðsta vald félagsins og skal hann haldinn ár hvert fyrir lok maí. Sérstök verkefni aðalfundar eru þessi:
a) Kjör á starfsmönnum fundarins
b) Skýrsla stjórnar fyrir liðið starfsár
c) Endurskoðaðir reikningar félagsins lagðir fram til afgreiðslu
d) Ákvörðun félagsgjalds
e) Kosning löggilts endurskoðanda eða endurskoðunarskrifstofu
f) Lagabreytingar, ef þær liggja fyrir
g) Kosning stjórnar, varastjórnar og skoðunarmanna samkvæmt 8. grein
h) Kosning fulltrúa í orlofsnefnd, ferðanefnd og starfskjaranefnd
i) Kosning fulltrúa á þing BSRB
j) Ákvörðun um laun stjórnar, annarra stjórna, ráða og nefnda
k) Önnur mál

Aðalfundi skal stjórnað samkvæmt fundarsköpum BSRB. Afl atkvæða ræður, en mál fellur á jöfnum atkvæðum. Falli atkvæði jöfn í kosningu gildir hlutkestisreglan.

15.gr. Fundarsköp
Fundum skal stjórnað eftir venjulegum fundarsköpum. Einfaldur meirihluti ræður útslitum mála nema við lagabreytingar þarf 3/5 hluta greiddra atkvæða fundarmanna til þess að breyting sé löglega samþykkt.

16.gr. Samninganefnd
Samninganefnd félagsins skal skipuð af aðalfundi. Verði því ekki við komið, getur stjórnin á hverjum tíma skipað samninganefnd.

Samninganefndin hefur yfirumsjón með gerð einstakra kjarasamninga við fyrirtæki, ríkið, sveitarfélög, sjálfseignastofnanir auk stofnanasamninga.

Þegar kemur að samningum fyrir einstaka hópa skal samninganefndin skipta sér niður og fá til liðs við sig trúnaðarmenn eða félagsmenn sem starfa á þeim vettvangi sem um ræðir.

Ákvarðanir um kaup og kjör sem varða einn hópinn sérstaklega skulu einungis bornar undir hann.

17.gr. Verkföll og aðrar vinnudeilur
Stjórn, að höfðu samráði við viðkomandi samninganefnd tekur ákvörðun um allsherjaratkvæðagreiðslu um boðun verkfalls, og fer um boðunina skv. 15. gr. laga um kjarasamninga opinberra starfsmanna nr. 94/1986 eða II. kafla laga um stéttarfélög og vinnudeilur nr. 80/1938 eftir því sem við á.

Samkomulag um kjarasamning skal samninganefnd félagsins undirrita með fyrirvara. Samninganefndin getur þó falið öðrum umboð til þess f.h. félagsins.

Um endanlegt samþykki þeirra félagsmanna sem kjarasamningurinn tekur til, skal viðhafa
allsherjaratkvæðagreiðslu eins fljótt og kostur er.

Samninganefnd tekur ákvörðun um frestun eða afboðun verkfalls eftir undirritun kjarasamnings.

18.gr. Laganefnd
Stjórnin skipar þrjá félagsmenn í lagabreytinganefnd og einn til vara, til tveggja ára í senn. Nefndin skal sjá um endurskoðun á lögum félagsins.

19.gr. Lagabreytingar
Lögum þessum má aðeins breyta á aðalfundi enda hafi tillögur þar að lútandi borist til félagsstjórnar áður en aðalfundur er auglýstur og þeirra getið í fundarboði.

Tillögur til lagabreytinga skulu liggja frammi á skrifstofu félagsins 7 sólarhringum fyrir aðalfund. Á aðalfundi er heimilt að gera breytingartillögur við löglega fram komnar tillögur til lagabreytinga enda feli breytingartillögur ekki í sér óskyld efni við upprunalegu tillögurnar.

Til að lagabreyting nái fram að ganga verður hún að vera samþykkt með 3/5 greiddra atkvæða.

Um leið og samþykkt er breyting á lögum skal ákveðið með fundarsamþykkt hvenær breytingin tekur gildi.

20.gr. Slit félagsins
Félagið má ekki leysa upp nema með samþykkt 3/4 hluta greiddra atkvæða á aðalfundi félagsins enda hafi þess verið getið í fundarboði að fyrir liggi tillaga um félagsslit. Verði félagið leyst upp, ber aðalfundi að ráðstafa eignum þess.  Einnig að tryggja varðveislu á skjölum þess og gerðarbókum.

21.gr. Samþykktir félagsins
Með samþykkt þessara laga falla úr gildi eldri lög STH frá 19. apríl 1994 með breytingum sem samþykktar voru á aðalfundi 25. nóvember 2011. Þannig samþykkt á aðalfundi félagsins 24. maí 2023.

 

——————————————————————

Reglugerð fyrir Starfsmenntunarsjóð Starfsmannafélags Húsavíkur

1. grein – Nafn sjóðsins
Sjóðurinn heitir Starfsmenntasjóður Starfsmannafélags Húsavíkur og starfar hann með skipulagi og markmiði sem segir í reglum þessum. Sjóðurinn er eign Starfsmannafélags Húsavíkur. Heimili sjóðsins og varnarþing er á Húsavík.

2. grein – Markmið sjóðsins
Markmið sjóðsins er að styrkja félagsmenn í Starfsmannafélagi Húsavíkur til náms og starfsmenntunar, sem gerir þá hæfari til að sinna störfum sínum og undirbúa sig til að takast á við örar breytingar í störfum og á vinnumarkaði.

Til að ná markmiðum sínum mun sjóðurinn:
– styrkja nám og námskeið félagsmanna sem tengist starfi þeirra
– styrkja önnur námskeið sem tengjast tómstundum félagsmanna
– styrkja nám og námskeið á vegum félagsins um starfs- og félagstengd málefni
– með samstarfi við launagreiðendur, önnur stéttarfélög og fræðslustofnanir

3. grein – Tekjur sjóðsins, reikningsskil og ávöxtun
Tekjur sjóðsins eru:
a) Samningsbundin iðgjöld launagreiðenda skv. kjarasamningum.
b) Vaxtatekjur.
c) Námskeiðsgjöld.
d) Aðrar tekjur.

Bókhald sjóðsins skal fært sem sérstök deild í bókhaldi Starfsmannafélags Húsavíkur og skulu öll gögn er varða fjárhag sjóðsins vera aðgengileg fyrir stjórn. Endurskoðendur reikninga sjóðsins skulu vera þeir sömu og endurskoðendur reikninga félagsins. Ársreikningur sjóðsins skal staðfestur af aðalfundi Starfsmannafélags Húsavíkur. Laust fé skal að jafnaði ávaxtað í banka eða sparisjóði, eða á annan tryggilegan og viðurkenndan hátt, þannig að það njóti ávallt sem bestrar ávöxtunar. Heimilt er stjórninni að lána það um skemmri tíma til annarra verkefna á vegum félagsins, enda komi þá til samþykktar stjórnar sjóðsins og félagsfundar.

4. grein – Stjórn sjóðsins
Stjórn sjóðsins skal skipuð þremur mönnum og tveim til vara. Tveir aðalmenn og einn varamaður skulu kosnir af aðalfundi Starfsmannafélags Húsavíkur ár hvert og einn aðalmaður og einn varamaður kosnir af bæjarstjórn Norðurþings til fjögurra ára.
Stjórn skiptir sjálf með sér verkum.
Stjórnin skal halda gerðabók og rita í hana allar samþykktir sínar. Til að stjórnarsamþykkt sé lögleg þarf meirihluti stjórnarmanna að greiða henni atkvæði. Stjórn tekur ákvarðanir um fræðslustyrki úr sjóðnum og greiðslu annars hefðbundins rekstrarkostnaðar. Allar meiriháttar ákvarðanir sem kunna að hafa veruleg áhrif á fjárhag sjóðsins skulu hljóta staðfestingu félagsfundar Starfsmannafélags Húsavíkur.
Skrifstofa Starfsmannafélags Húsavíkur annast daglegan rekstur sjóðsins, bókhald og greiðslur fræðslustyrkja í samræmi við ákvarðanir stjórnar sjóðsins.

5. grein – Fræðslustyrkir
Stjórn sjóðsins veitir fræðslustyrki í samræmi við 2. grein um markmið sjóðsins að teknu tilliti til fjárhags sjóðsins á hverjum tíma. Rétt til styrks hafa þeir sem verið hafa félagsmenn í Starfsmannafélagi Húsavíkur í sex mánuði og eru virkir félagsmenn við lok náms/námskeiðs. Sjóðsstjórn er heimilt að gera samning um gagnkvæma réttindaávinnslu við önnur stéttarfélög og starfsmenntunarsjóði.

Námskeiðsstyrkir eru skv. eftirfarandi:
a) Styrkir til félagsmanna vegna starfstengdra námskeiða:
Námskeiðsgjald/námskostnaður er greiddur að fullu.
Útlagður ferða- og gistikostnaður er greiddur að fullu.
Hámarkstyrkur kr. 140.000,- á ári.

b) Styrkir til félagsmanna vegna annarra námskeiða sem tengjast tómstundum þeirra:
Námskeiðsgjald/námskostnaður er greiddur að hálfu.
Hámarksstyrkur kr. 40.000,- á ári.

c) Styrkir til félagsmanna vegna tungumálanámskeiða erlendis:
Námskeiðsgjald/námskostnaður greiddur að fullu.
Útlagður ferða- og gistikostnaður greiddur að fullu.
Hámarksstyrkur kr. 450.000,- á hverjum þremur árum.

d) Styrkir til Starfsmannafélags Húsavíkur vegna starfs- eða félagstengdra námskeiða:
Heimilt er að styrkja félagið að fullu vegna námskostnaðar.

e) Styrkir vegna samstarfs við launagreiðendur, önnur stéttarfélög eða fræðslustofnanir:
Heimilt er að taka þátt í kostnaði á móti launagreiðanda, öðrum stéttarfélögum, fræðslustofnunum o.fl. samkvæmt ákvörðun stjórnar sjóðsins hverju sinni sem umsóknir berast.

f) Styrkur til háskólamenntaðra félagsmanna:
Stjórn sjóðsins getur ákvarðað háskólamenntuðum félagsmönnum hærri styrki, vegna þátttöku á starfstengdum námskeiðum, sem nemur allt að áttföldu iðgjaldi launagreiðanda sbr. grein 3.a. vegna þeirra s.l. 12 mánuði. Heildarstyrkur félagsmanns verður þó aldrei hærri en kr. 195.000,- á ári.

Sjóðnum er ekki heimilt að taka þátt í tekjutapi félagsmanna vegna námskeiða eða námsdvalar, fæðiskostnaði eða kostnaði sem launagreiðanda greiðir í samræmi við ákvæði kjarasamninga.

Skv. grein 10.3.1.1 í kjarasamningi fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs og Samflots f.h. STH skal greiða 0,22% af heildarlaunum starfsmönnum í starfsmenntunarsjóð.  Framlag vegna starfsmanna ríkisins er því mun lægra en annarra starfsmanna sem eru félagar í STH.  Því er réttur þeirra félagsmanna sem starfa hjá ríkisstofnunum til fræðslustyrkja 30% af fullum styrk skv. 5. grein.

Félagar sem vinna hluta úr ári fá styrk sem nemur að hámarki fimmföldu félagsgjaldi síðustu 12 mánuði.

Um hver áramót hefur stjórn sjóðsins heimild til að uppreikna styrkupphæðir í samræmi við verðlags og/eða launaþróun.

6. grein – Umsóknir og afgreiðsla
Þeim sem æskja styrks úr sjóðnum skulu senda stjórn sjóðsins umsókn þar að lútandi á sérstökum eyðublöðum sem fást á skrifstofu félagsins. Í umsókn skal koma fram lýsing á því námi eða námskeiði, sem styrkurinn skal renna til, áætlun um kostnað, hvenær fyrirhugað er að stunda námið, svo og aðra þær upplýsingar er sjóðstjórn kann að telja nauðsynlegar. Á grundvelli þessara upplýsinga tekur sjóðstjórn ákvörðun um, hvort og hve háan styrk viðkomandi umsækjandi skuli fá.

Þegar umsækjandi hefur lokið námskeiði er styrkur greiddur út gegn framvísun reikninga fyrir samþykktum kostnaði. Reikningar skulu númeraðir og innihalda upplýsingar um námskeið og nafn og kennitölu námskeiðshaldara.

7. grein – Breytingar á reglugerð
Breytingar á reglugerð þessari má aðeins gera á aðalfundi Starfsmannafélags Húsavíkur, og ná þær því aðeins samþykki, að 2/3 hlutar greiddra atkvæða séu þeim fylgjandi.
Reglugerðarbreytingar skulu háðar samþykki bæjarstjórnar Norðurþings. Reglugerð þessi tekur gildi 1. janúar 2012, fellur þá samhliða úr gildi eldri reglugerð.

8. grein – Slit sjóðsins
Sjóðinn má ekki leysa upp nema með samþykkt 3/4 hluta greiddra atkvæða á aðalfundi Starfsmannafélags Húsavíkur enda hafi þess verið getið í fundarboði að fyrir lægi tillaga um sjóðsslit.

Verði sjóðurinn leystur upp, ber aðalfundi að ráðstafa eignum hans.  Einnig að tryggja varðveislu á skjölum hans og gerðarbókum.

Reglugerðin þannig samþykkt á aðalfundi Starfsmannafélags Húsavíkur  25 /11   2011.

Staðfest af bæjarstjórn Norðurþings    20 / 12   2011.

————————————————————-

Starfsreglur ferðasjóðs Starfsmannafélags Húsavíkur

Samkvæmt sérákvæðum í gildandi kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Samflotsins er kveðið á um greiðslu í Ferðasjóð STH.

Ákvæði í kjarasamningi:

„Greiðsla í ferðasjóð starfsmanna skal vera kr. 3.846,- (miðað við frv. 160,2 stig; jan. ´92) fyrir hvern starfsmann árið 1992. Upphæð þessi skal taka sömu breytingum og framfærsluvísitala. Upphæðin skal reiknuð út í janúar ár hvert og verða til greiðslu 1. mars ár hvert.“

  1. Tilgangur sjóðsins
    Markmið sjóðsins er að standa fyrir orlofsferðum fyrir félagsmenn. Sérstök Ferðanefnd sem kjörin er á aðalfundi skal sjá um að skipuleggja ferðirnar í fullu samráði við stjórn félagsins enda ber hún fjárhagslega ábyrgð á rekstri félagsins.
  2. Réttur félagsmanna
    Aðeins þeir félagsmenn sem eru starfandi á hverjum tíma eiga rétt á niðurgreiðslum vegna skipulagðra ferða á vegum félagsins sem og þeir félagsmenn sem láta af störfum vegna aldurs eða örorku innan 12 mánaða frá því að ferðin var auglýst formlega.
  3. Skipulag ferða
    Leitast skal við að skipuleggja orlofsferðirnar þannig að sem flestir geti tekið þátt í þeim. Það er ferðir sem farnar eru innanlands og/eða erlendis á vegum Ferðanefndar STH.

Þannig samþykkt á aðalfundi félagsins 24. maí 2023.

———————————————————

Heilsueflingarstyrkur Starfsmannafélags Húsavíkur
– úthlutunarreglur

Samkvæmt starfsreglum Styrktarsjóðs BSRB öðlast sjóðfélagar sem verið hafa félagsmenn í 12 mánuði af síðustu 24 mánuðum rétt til greiðslu á líkamsræktarstyrk að hámarki kr. 23.000,- á ári samkvæmt reikningi frá eftirtöldum aðilum: Líkamsræktarstöðvum, sundstöðum, skíðastöðum eða íþróttafélagi. Einnig heilsurækt sem telst sambærileg að dómi sjóðstjórnar. Sjóðurinn veitir ekki styrk vegna kaupa á gatakortum. (Starfsreglurnar m.v. 1. mars 2023) 

Til viðbótar þessum rétti í gegnum Styrktarsjóð BSRB skulu félagsmenn STH eiga rétt á sérstökum líkamsræktarstyrk frá félaginu nema annað hafi verið ákveðið af stjórn félagsins.

Rétturinn er bundinn því að viðkomandi umsækjandi hafi verið félagsmaður í 12 mánuði af síðustu 24 mánuðum. Styrkupphæð skal ákveðin á aðalfundi félagsins á hverjum tíma, nú kr. 17.000,- á almanaksári.  Við það er miðað að félagsmenn klári réttindi sín í Styrktarsjóði BSRB áður en sótt er um viðbótar heilsustyrk frá STH.

Fullur heilsufarsstyrkur greiðist þeim sem náð hafa að greiða ákveðið viðmiðunargjald til félagsins á umliðnum 12 mánuðum. Viðmiðunargjaldið skal miðast við lægsta þrep í launatöflu STH og Sambands ísl. sveitarfélaga. (Launaflokkur 117 kr. 397.545,- / viðmiðunargjald á ársgrundvelli kr. 47.705,- mv. 1% félagsgjald)

Hætti félagsmenn á vinnumarkaði vegna aldurs eða örorku skal rétturinn til greiðslu á líkamsræktarstyrk haldast í 12 mánuði frá því að kjarasamningsbundnar greiðslur hættu að berast af viðkomandi félagsmanni til félagsins.

Heilsueflingarstyrkurinn fyrnist, sé hans ekki vitjað innan 12 mánaða, frá því að stofnað var til kostnaðar af viðkomandi félagsmanni.

Þannig samþykkt á aðalfundi félagsins 24. maí 2023.

———————————————————-

Reglugerð fyrir vinnudeilusjóð Starfsmannafélags Húsavíkur

1. grein – Nafn sjóðsins
Sjóðurinn heitir Vinnudeilusjóður Starfsmannafélags Húsavíkur og er eign þess félags. Heimili hans og varnarþing er á Húsavík.

2. grein – Tilgangur sjóðsins
Tilgangur sjóðsins er:
a) Að veita fjárhagslega aðstoð þeim félagsmönnum, sem missa atvinnutekjur vegna langvarandi verkfalla eða verkbanna.
b) Að greiða beinan kostnað félagsins vegna vinnudeilna.
c) Að styrkja önnur stéttarfélög, sem eiga í langvarandi vinnudeilum og þurfa á fjárhagsaðstoð að halda.

3. grein – Tekjur sjóðsins
Tekjur sjóðsins eru:
a) 10% af innheimtum félags- og vinnuréttindagjöldum.
b) Viðbótarframlag félagssjóðs eftir því sem aðalfundur hverju sinni kann að ákvarða.
c) Vaxtatekjur.
d) Frjáls framlög félagsmanna og annarra.

4. grein – Stjórn sjóðsins
Stjórn sjóðsins skal skipuð þremur félagsmönnum kjörnum á aðalfundi og er formaður félagsins sjálfkjörinn formaður stjórnar sjóðsins og varaformaður í forföllum hans.

5. grein – Styrkveitingar
Stjórnin ákveður styrkveitingar úr sjóðnum. Styrki samkvæmt c-lið 2. greinar má þó því aðeins greiða út, að einnig liggi fyrir samþykki félagsstjórnar. Stjórnin skal halda gerðabók yfir fundi sína, styrkbeiðnir og styrkveitingar. Stjórnin úrskurðar einnig um aðrar greiðslur úr sjóðnum. Um útborganir fer eftir fyrirmælum sjóðsstjórnar.

6. grein – Réttur til styrkveitingar
Eigi má veita félagsmanni styrk úr sjóðnum nema hann hafi verið fullgildur félagsmaður áður en viðkomandi vinnudeila hófst og sé skuldlaus við félagið.

7. grein – Ágreiningur um úthlutun
Verði ágreiningur um úthlutun úr sjóðnum, getur hver einstakur stjórnarmaður vísað málinu til félagsstjórnar, sem þá fellir endanlegan úrskurð.

8. grein – Skoðunarmenn reikninga og endurskoðandi
Skoðunarmenn sjóðsins og endurskoðandi, skulu vera þeir sömu og hjá félagssjóði. Ársreikningur skal lagður fram áritaður af þeim.

9. grein – Ávöxtun sjóðsins
Stjórn sjóðsins annast vörslu hans og ávöxtun á öruggan hátt, svo sem í tryggum seljanlegum verðbréfum, þátttöku í tryggum sjóðum eða í bönkum og sparisjóðum. Heimilt er sjóðnum að eiga fasteignir undir starfsemi sína eða eiga í fasteignum, sem félagið á eða er meðeigandi í.

10. grein – Breytingar á reglugerð
Breytingar á reglugerð þessari má aðeins gera á aðalfundi félagsins með samþykki 2/3 hluta atkvæða.

Þannig samþykkt á aðalfundi STH 24. maí 2023.

Deila á