Réttindi hjá Sjúkrasjóði Framsýnar

Sjóðsfélagar Sjúkrasjóðs Framsýnar, stéttarfélags njóta fjölbreyttra réttinda hjá sjúkrasjóðnum í samræmi við reglugerð hans. Réttindi í sjóðnum miðast við greitt félagsgjald til sjóðsins hverju sinni og aðild umsækjanda að félagin.  Nánar er fjallað um réttindin í reglugerð sjúkrasjóðs félagsins sem er samþykkt er á aðalfundi félagsins hverju sinni.

Sótt er um greiðslur á sérstökum eyðublöðum sem hægt er að fá hér eða hjá Skrifstofu stéttarfélaganna.

Helstu réttindi eru:

Almennar reglur um endurgreiðslur

Almennt fer upphæð styrkja eftir iðgjaldi til sjóðsins s.l. 12 mánuði, þó er heimilt að miða við greitt iðgjald eftir sex mánuði í þeim tilvikum sem félagsmenn hafa ekki greitt til félagsins í 12 mánuði. Viðmiðunargjaldið tekur mið af breytingum á lágmarkslaunum á hverjum tíma.
Fullgildir félagsmenn sem ekki eru lengur á vinnumarkaði svo sem elli- örorkulífeyrisþegar skulu halda þeim rétti sem þeir höfðu við starfslok úr sjóðnum fyrir utan niðurgreiðslur vegna tækjakaupa. Sá réttur fellur niður eftir fimm ár frá því að viðkomandi aðili greiddi síðast til félagsins. Varðandi rétt elli- örorkulífeyrisþega sem hætta á vinnumarkaði þá miðast réttur þeirra við greitt félagsgjald þegar þeir láta af störfum vegna aldurs eða örorku.
Forsendan fyrir greiðslu úr sjúkrasjóði er varðar almenna styrki er að félagsmenn skili inn frumriti af dagsettri kvittun þar sem fram kemur nafn og kennitala seljanda og kaupanda og upphæðin sem greidd var.
Greiðslur úr sjúkrasjóði eru greiddar einu sinni í mánuði, það er við mánaðamót. Skila þarf inn umsóknum um sjúkradagpeninga og aðrar greiðslur úr sjóðnum fyrir 26 hvers mánaðar.

Málskot

Telji sjóðfélagi að umsókn hans hafi ekki hlotið afgreiðslu í samræmi við reglugerð sjóðsins er honum heimilt að vísa ágreiningi til félagsstjórnar. Úrskurðir félagsstjórnar eru bindandi fyrir stjórn sjúkrasjóðs og sjóðfélaga.

Önnur réttindi

Réttindi hjá Stapa, lífeyrissjóði [www.stapi.is]

Sjóðfélagar Stapa eiga rétt á endurhæfingar- eða örorkulífeyri frá sjóðnum ef þeir hafa orðið tekjumissi vegna skertrar starfsorku sem metin er 50% eða meira, ef skerðingin varir í a.m.k. sex mánuði.

Rétturinn stofnast þó eingöngu ef þeir hafa greitt í sjóðinn fyrir starfsorkutapið. Nánari upplýsingar um endurhæfingar- og örorkulífeyri hjá Stapa lífeyrissjóði má finna hér: https://www.stapi.is/is/sjodfelagar/lifeyrir/ororka

Við andlát sjóðfélaga öðlast maki hans rétt til makalífeyris frá sjóðnum. Nánari upplýsingar um makalífeyri hjá Stapa lífeyrissjóði má finna hér: https://www.stapi.is/is/sjodfelagar/lifeyrir/makalifeyrir

Barnalífeyrir greiðist til barna látins sjóðfélaga og þeirra sjóðfélaga sem njóta endurhæfingar- og örorkulífeyris, skv. nánari skilyrðum um greiðslurétt.

Fullur barnalífeyrir er tiltekin krónutala og greiðist eingöngu af einum lífeyrissjóði, eða skiptist á milli þeirra hafi sjóðfélagi greitt til fleiri en eins sjóðs skömmu fyrir orkutap.

Nánari upplýsingar um barnalífeyri hjá Stapa lífeyrissjóði má finna hér: https://www.stapi.is/is/sjodfelagar/lifeyrir/barnalifeyrir

Réttindi hjá Tryggingastofnun ríkisins. [www.tr.is]

Réttindi hjá Sjúkratrygginum Íslands. [www.sjukra.is]

Starfmenn sem verða fyrir slysi eiga rétt á slysadagpeningum frá og með áttunda degi eftir slys enda standi veikindi lengur en 10 daga. Slysadagpeningar greiðast í allt að 52 vikur. Meðan launþegi nýtur launa vegna slyssins ganga slysadagpeningar og barnadagpeningar til launagreiðandans.

Sjúkradagpeningar greiðast ef þú varst óvinnufær að fullu vegna eigin veikinda í að minnsta kosti 21 dag að uppfylltum ákveðnum skilyrðum,  Greidd er barnaviðbót fyrir hvert barn. Heimilt er að greiða sjúkradagpeninga í 365 daga á hverjum 2 árum.

Sótt er um slysadagpeninga og sjúkradagpeninga rafrænt á www.sjukra.is  eða www.island.is (tengill á upplýsingar og umsókn) eða  hjá umboðsmanni Tryggingarstofnunar ríkisins/Sjúkratrygginga Íslands á sýsluskrifstofunni á Húsavík sími 458-2600.

Tekið er við fyrirspurnum, ábendingum og gögnum á netfangið: dagpeningar@sjukra.is  

Allar nánari upplýsingar um réttindi félagsmanna í veikindum og slysum eru veittar á Skrifstofu stéttarfélaganna sími 464-6600.

Deila á